MultiMOS, gevestigd aan Hondsruglaan 63, 5628 DB Eindhoven,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring van 29 mei 2018.

Contactgegevens

www.multimos.nl
Hondsruglaan 63
5628 DB Eindhoven
06 134 834 24

Jacky Beerens-Heygele is de Functionaris Gegevensbescherming van MultiMOS. Zij is te bereiken via info@multimos.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MultiMOS verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MultiMOS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoons-gegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MultiMOS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De levering van onze diensten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • De verbetering van onze dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

MultiMOS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belasting-aangifte.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan genoemde redenen willen verwerken en dat we je daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van jouw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Geautomatiseerde besluitvorming

MultiMOS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MultiMOS) tussen zit.

MultiMOS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Exact Online voor het voeren van de administratie
 • Asana voor het bijhouden van taken en opdrachten
 • Outlook om te emailen
 • What’s app voor communicatie
 • Office-pakket (Excel, Word en Powerpoint) voor het uitvoeren van opdrachten
 • WordPress voor de website

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

MultiMOS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Delen van persoonsgegevens met derden

MultiMOS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MultiMOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MultiMOS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MultiMOS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toe-stemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@multimos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, graag je telefoonnummer vermelden, zodat we met jou in contact kunnen komen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MultiMOS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@multimos.nl.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd data-lek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij je, behoudens zwaar-wegende redenen, daarvan direct op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezen-lijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit data-lek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoons-gegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezicht-houdende autoriteit op het gebied van privacy.

Hyperlinks

Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals LinkedIn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen) van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de vermelde versiedatum aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.